Topmodel.bg  »  Статии  »  Модни Агенции  »  Преглед

07.07.2011


Silviya Hristakieva@ Malaysia, exclusive interview

Силвия Христакиева @ Малайзия, ексклузивно интервю

Sono Model is glad and happy to introduce you Silviya Hristakieva.Her height is 179 cm and her measurements are 85/62/90. What we like about Silviya is not just her look but also her positive attitude; she is a girl with a great energy!
 
Sono моделс с радост 
Ви представя Силвия Христакиева. Височина - 179 см с мерки 85/62/90. Какво хареваме в Силвия не е просто нейната визия, но също и позитивното й отношение, тя е момиче с голяма енергия!


Tell us about yourself?
Разкажи ни повече  за теб?

Hello my name is Silviya from Plovdiv Bulgaria.
Здравейте, казвам се Силвия и съм от Пловдив България. 


How did you get into modeling? 
Как започна моделската Ви кариера?

   I start to do modeling when I was 12 years old but it was nothing serious. When I was 17 I decided to stop because in Bulgaria we didn’t have many jobs and the payment wasn’t enough. Anyway I didn’t expect that I will have the chance to work with international agency like Sono .So after my first trip to Shanghai I really started to enjoy modeling and see the real side of the this profession.
   Навлязах в моделството, когато бях на 12 години, но не беше  сериозно. Когато навърших 17 години реших да  се откажа, защото в България нямаме много изяви, а  и заплащането не е достатъчно. Никога не съм очаквала, че  ще имат възможността да работят с международната агенция, като Sono. След първото ми пътуване до Шанхай видях реалната страна на тази професия и  наистина започнах да се наслаждавам на моделството.


What is your favorite or most exiting aspect about being a model? 
Кое любимото ви нещо с което свръзвате моделството?

    Being a model gives you a lot of opportunities .The best thing is that you see many places, meet a lot of people from different countries and different thinking, some of them they can become a really good friends of yours. That’s how I met one of mine in Shanghai J
  Моделската кариера предлага  много възможности. Най-хубавото е, че виждам много места, запознавам  се с много хора от различни страни с различни култури, някои от тях  се превръщат в наистина най-добрите ми приятели. Ето как срещнах моят най- добър приятел в Шанхай J


What are your goals as a model?
Какви са целите Ви като модел?


   First I want to make stronger Book and then I want to travel to as many countries as possible, to see the difference of the market, and I hope some day I will have the chance to be in a famous brand fashion show or shooting, also in a TVC!
  Първо искам да направя силно портфолио и след това искам да пътуват до колкото е възможно повече страни, за да видя разликата на модните пазари, и се надявам някой ден,че ще имам шанса да съм на каталога и модният подиум  на  известна модна марка, също на ТВ реклама!


What do you do to stay in Shape?
Как подържате форма?

   When I have time I go to the gym, but I prefer jumping on a rope and walking. I am trying to avoid fat food and oil; anyway my favorite meal is salad .So if people have enough activity to combine with healthy food they will be in a perfect shape.
   Когато имам време ходя на фитнес, но  предпочитам скачане на въже и ходене.  Опитвам  се да  избегна мазнините храна; така или иначе любимото ми ястие е салата. Всеки, които имат достатъчно движение и го  комбинира с здравословна храна ще бъде в перфектна форма.


What is the worst thing you have heard about the modeling industry?
Кое е най-лошото нещо, което сте чули за модната индустрия?

   Many people hear bad things about modeling, but I think in every profession it is like this. The worst thing is that because of some girls, which from models became girls for company, people start to think that every girl who does modeling is like this. But I want to say for the people that profession like a model exist, so doesn’t matter what they are saying, me and the other models who travel around the world know better J.
   Много хора чуват  лоши неща за моделството, но мисля, че във всяка професия е така. Най-лошото е, че някои момичета от модели стават момичета за компания, което кара хората да мислят, че всяко момиче, което е модел е  и е “момиче за компания”. Бих искала да кажа, че професията  модел съществува, така че няма значение какво  хората си мислят, аз и другите модели, който пътуват по целия свят знаем най-добре J.


 Tell us more about your trip in Malaysia?
Разкажи ни нещо повече относно патуването Ви до Малайзия?

   First when I arrived here I was shocked because I thought that it would be similar with China, but its completely different. Here the local people are Indians, Asians and Africans, Kuala Lumpur is very nice city and I hope soon I will have the chance to look around more.
  Когато пристигнах тук бях шокиранa, смятах, че ще е подобно на Китай, но е съвсем различно. Местните хора са индийци, азиатци и африканци, Куала Лумпур е много хубав град и се надявам скоро да имат възможност да го разгледам....


Please tell us what the last job has left you have the greatest impression?
За какво беще букирана последно, с  какво ще запомниш този работен ден?

   My last job was for Cosmopolitan magazine .The shooting was so interesting because the clothes were Indian old traditional mixed with contemporary style. Now I am very exited and cannot wait to see my pictures.
   Последната ми работа беше за списание Cosmopolitan.Смятам,че снимките ще са много интересени, тъй като дрехите са в стар традиционен индийски стил смесен със съвременен стил. Много съм развълнувана и нямам търпение да  видя снимките...


What advice you would give to the newbie’s in the modeling industry?
Какъв съвет би дала на момичетата, които сега навлизат в модната индустрия?

   I want to say to all the girls that  if they want to work good in this industry they need to stay in  good shape  and have the right attitude with everybody. Every country is different, they will meet and live every time with different people some of them they will like, some not, but they need to try to understand with each other and don’t forget what they came for .
   Искам да кажа на всички момичета,  ако те искат да работят добре в тази индустрия те трябва да бъдат в добра форма и да имат правилното отношение с всички. Всяка страна е различна, те ще се срещат и ще живеят с различни хора с някои от тях ще се разбират добре с, други не, но  трябва да се опитат да се разбират с всички и не забравяйте за какво са дошли.


  Контакти  |  За реклама  |  Условия за ползване  |  Platinum  |copyright © 2010 TopModel.bg